Steunpunt Taal en Rekenen VO

Nieuw rekenbeleid in het vo en mbo

maandag 12 november 2018

De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 9 november de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over hun plannen voor nieuw rekenbeleid in het voortgezet onderwijs en het mbo. In de brief wordt het belang van goed rekenonderwijs meerdere malen onderstreept en worden maatregelen aangekondigd om rekenen een duurzame plek in het curriculum en de slaag-zakregeling te geven.
Het is goed om er in dit stadium rekening mee te houden dat er over deze brief waarschijnlijk nog een inhoudelijk Kamerdebat volgt, waardoor nog aanpassingen kunnen volgen in de lijn zoals die is beschreven in de Kamerbrief.

Het doel van het in de brief aangekondigde beleid is vooral de aandacht voor rekenen vast te houden tijdens de tussenperiode vanaf nu tot de uitkomsten van curriculum.nl zijn verwerkt en verankerd in het voortgezet onderwijs. Men wil dat bereiken door:

  • vo-scholen meer verantwoordelijkheid en vrijheid te geven in de manier waarop zij hun rekenonderwijs vormgeven en afsluiten;
  • rekenen mee te laten tellen voor het behalen van het diploma op een manier die recht doet aan de plek die rekenen heeft in het curriculum;
  • ervoor te zorgen dat er voor iedere leerling een uitdagend en haalbaar referentieniveau rekenen beschikbaar is.
Schoolexamens rekenvaardigheid vanaf schooljaar 2019-2020
Rekenen zal met ingang van 2019-2020 worden afgesloten met één of meerdere schoolexamens in plaats van de huidige rekentoets vo van het College voor Toetsen en Examens. Scholen nemen rekenen op in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).
Zodoende worden de scholen in staat gesteld om de examinering van rekenen aan te laten sluiten bij de manier waarop zij hun rekenonderwijs vormgeven. Zij kunnen zelf bepalen hoeveel toetsmomenten zij gaan inzetten, op welk moment rekenen in de bovenbouw wordt afgesloten, welke vorm van toetsing ze daarbij passend vinden en of zij rekenen willen integreren in andere vakken. Het spreekt voor zich dat daarbij het referentieniveau voor rekenen voor het betreffende schooltype c.q. de betreffende vmbo-leerweg in acht genomen dient te worden.
Zo blijven de scholen vrij in het vormgeven van het rekenonderwijs, zij kunnen er op die manier voor kiezen om bijvoorbeeld het zwaartepunt van het rekenonderwijs aan te brengen in onder- of bovenbouw, rekenen als losstaand vak te geven of te integreren in andere vakken (waarbij rekenen wel als een los cijfer op de cijferlijst vermeld dient te worden).

Het cijfer voor rekenen gaat meetellen in de slag-zakregeling
In alle schoolsoorten en leerwegen in het vo, dus ook bij vmbo-bb, gaat het eindcijfer voor rekenen vanaf 2020-2021 volwaardig meetellen voor het behalen van het diploma. Zoals ook voor alle andere examenvakken en -onderdelen geldt mag het eindcijfer voor rekenen niet lager zijn dan een vier. Door het resultaat voor rekenen mee te laten tellen voor het behalen van het diploma willen de bewindspersonen recht doen aan het belang van rekenen in het curriculum, zonder dat het evenwicht met andere vakken en onderdelen wordt verstoord. Het eindcijfer voor rekenen wordt vermeld op de cijferlijst maar telt niet mee voor de berekening van het gemiddelde van de cijfers die behaald zijn op het centraal examen dat ≥ 5,5 moet zijn.

Gebruik voor meer informatie de linkjes hieronder.