Steunpunt Taal en Rekenen VO

Nieuwsbrief OCW: bericht over rekenen

vrijdag 22 februari 2019

In de nieuwsbrief van het ministerie van OCW van 22 februari troffen wij het volgende bericht over rekenen aan:
Op 23 januari vond het algemeen overleg rekenen plaats. Daarover zijn vier moties aangenomen. Dit betekent dat de centrale rekentoets vanaf komend schooljaar (2019-2020) verdwijnt. Rekenonderwijs blijft wel belangrijk. Voor leerlingen die in de bovenbouw wiskunde hebben wordt rekenen onderdeel van dat vak, binnen de kaders van de huidige examenprogramma’s. Voor leerlingen zonder wiskunde is in een van de moties voorgesteld om een schoolexamen te introduceren. Dit wordt nog nader uitgewerkt.

Wel of geen rekentoets in het voorexamenjaar?
Veel scholen vragen zich af hoe zij nu om moeten gaan met het aanbieden van de rekentoets aan leerlingen in het voorlaatste leerjaar. Daarop formuleerden wij onderstaand antwoord:
volgens de letter van het vigerende Examenbesluit vo moeten scholen leerlingen uit het voorlaatste leerjaar ten minste één kans aanbieden in de rekentoets. Dat is een verplichting voor scholen en het ziet er niet naar uit dat die er voor het einde van dit schooljaar uitgehaald zal zijn. Maar er kunnen geen problemen ontstaan als scholen alvast anticiperen op de afschaffing van de centrale rekentoets door wél een afname aan te bieden maar die leerlingen en hun ouders er gelijk bij te vertellen dat deelname voor hen eigenlijk niets oplevert omdat de centrale rekentoets en het cijfer op de cijferlijst in hun examenjaar naar alle waarschijnlijkheid zullen zijn afgeschaft. Dit blijkt ook uit bovenstaande berichtgeving van OCW.
De scholen moeten een afname formeel dus wel aanbieden maar leerlingen zijn niet verplicht om alle vier kansen in de rekentoets te benutten. En leerlingen die de centrale rekentoets per sé willen maken, die kun je dat recht niet weigeren.

Mocht de rekentoets door de leerlingen uit het voorlaatste leerjaar al wel zijn (of nog worden) gemaakt, dan kunnen scholen volgend jaar bij diplomering wel een schoolverklaring met het behaalde resultaat meegeven. Voor zo´n verklaring is het model 3c2 uit de Regeling modellen diploma´s vo met wat kleine aanpassingen (het is dan geen cijferlijst maar een schoolverklaring e.d.) heel goed te gebruiken. Aan een schoolverklaring kunnen geen rechten worden ontleend.