Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Schoolscan 'Geslaagd met dyslexie en dyscalculie'

maandag 7 mei 2012
Wat kunnen scholen doen om leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring goed voor te bereiden op het schoolexamen en het centraal examen? APS, CPS en KPC Groep hebben voor scholen een instrument, de schoolscan, ontwikkeld waarmee scholen kunnen vaststellen of zij voldoende ondernemen om hun leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring voor te bereiden op de aangescherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs. Gebruik van de schoolscan is voor scholen gr.. lees meer
 

Rekentips van Rekenbewust vakonderwijs

dinsdag 17 april 2012
Rekenbewust Vakonderwijs publiceert op zijn website geregeld handige tips voor het rekenonderwijs in andere vakken dan wiskunde. Belangstellenden kunnen zich op de rekentips abonneren en worden dan per mail geattendeerd op nieuwe tips. In het project Rekenbewust Vakonderwijs spannen SLO, het Freudenthal Instituut, APS, CPS en KPC Groep zich (in opdracht van OCW) in om rekenen in andere vakken (dan wiskunde) te versterken. Wordt onderzocht waar zich.. lees meer
 

Brief gebruik rekenmachines bij examens naar Tweede Kamer

dinsdag 10 april 2012
Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van OCW in de Tweede Kamer is een motie ingediend waarin wordt gesteld dat veel leerlingen en studenten elementaire rekenvaardigheden en wiskundige bewerkingen niet meer beheersen door het gebruik van een (grafische) rekenmachine. De minister trad daarop in overleg met het College voor Examens over het uitsluiten van het gebruik van de rekenmachine bij toetsen in het basisonderwijs en het drastisch beperken va.. lees meer
 

Handreikingen schoolexamen Nederlands vo

donderdag 5 april 2012
Bij de herziening van de examenprogramma’s in 2007 publiceerde SLO de Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo en die voor het schoolexamen Nederlands vmbo. Het doel van de handreikingen is om leraren en scholen op weg te helpen bij de vormgeving van het schoolexamen. In 2011 is het examenprogramma Nederlands voor havo/vwo en vmbo opnieuw gewijzigd in verband met de invoering van het referentiekader taal en rekenen.Voor meer informatie en om de handreikingen te .. lees meer
 

Minister houdt vast aan examen 2F voor vmbo-bb

donderdag 8 maart 2012
Minister Van Bijsterveldt gaat niet in op het voorstel het examen Nederlandse taal en rekenen voor het vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg) op niveau 2F te vervangen door een diagnostische toets. Ook ziet ze nu nog geen reden om van het beoogde tijdpad af te wijken. Dit laat de minister weten in een reactie op de brief van de VO-raad, AOC Raad, MBO Raad en Stichting Platforms Vmbo (SPV) van 21 november 2011. In deze brief drongen de organisaties aan op bijstelling v.. lees meer
 

APS lanceert site over schoolbreed taal- en rekenbeleid

dinsdag 28 februari 2012 Beleid taal en rekenen vo
In opdracht van OCW, en met zijdelingse betrokkenheid van het Steunpunt taal en rekenen vo, heeft APS een website gelanceerd over taal- en rekenbeleid in het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelen en uitvoeren van taal- en rekenbeleid - een direct gevolg van de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen - houdt veel vo-scholen bezig. Onlangs nog benadrukte de minister in een brief aan de Kamer de noodzaak van een schoolbrede aanpak.. lees meer