Steunpunt Taal en Rekenen VO

RSS Nieuws

Nieuws

Voorbeeldrekentoetsen 2F en 3F ook als pdf beschikbaar.

maandag 4 juni 2012
Cito heeft alle scholen een package gestuurd met daarin een voorbeeldrekentoets op 2F- en een op 3F-niveau. Scholen kunnen leerlingen (én docenten) met deze voorbeeldtoetsen laten oefenen via het digitale afnameprogramma ExamenTester.Ook zijn deze voorbeeldrekentoetsen nu via de website van Cito als pdf te downloaden. De pdf-versie is niet geschikt als oefenmateriaal maar geeft wel een indruk hoe de rekentoets er inhoudelijk uitziet en wat er op 2F- en 3F-n.. lees meer
 

Voorbeeldtoetsen rekenen 2F en 3F beschikbaar

donderdag 31 mei 2012
In 2013/2014 wordt de rekentoets VO onderdeel van het eindexamen. In maart 2012 is de rekentoets VO, als pilot, op een groot aantal scholen afgenomen. Op basis van deze pilot zijn voorbeeldtoetsen samengesteld. Deze voorbeeldtoetsen zijn bedoeld om inzicht te geven in de inhoud van de rekentoets VO. Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij de pdf-bestanden van de voorbeeld rekentoets 2F en 3F, de antwoorden en de normeringstabellen op de website van Cito terecht. lees meer
 

Wijziging Eindexamenbesluit VO gepubliceerd in Staatsblad

woensdag 23 mei 2012
Op 22 mei 2012 is een wijzigingsbesluit van o.a. het Eindexamenbesluit VO in het Staatsblad geplaatst (Stb. 2012-217). De wijziging hangt voor het voortgezet onderwijs vooral samen met de opname van de rekentoets in het Eindexamenbesluit VO. Het besluit is de definitieve versie van de wijzigingen die op 8 juni 2011 ter internetconsultatie werden voorgesteld. Met de plaatsing in het Staatsblad zijn de wijzigingen zoals daarin opgenomen, definitief geworden. De hoofdlij.. lees meer
 

Concept-tussendoelen onderbouw vo

woensdag 9 mei 2012 concept tussendoelen
SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen tussendoelen ontwikkeld.  Deze nog niet wettelijk vastgestelde tussendoelen worden op verzoek van het ministerie van OCW toch vast openbaar gemaakt om het onderwijsveld de gelegenheid te geven onderwijsaanbod en -methodes op de tussendoelen aan te passen en hier ervaringen mee op te doen. Deze concept-tussendoelen kunnen als basis gaan dienen voor diagnostische t.. lees meer
 

Brochure: Achterstandbestrijding en referentieniveaus voor taal en rekenen in het vo

maandag 7 mei 2012 Achterstandbestrijding en referentieniveaus voor taal en rekenen in het vo
De Inspectie van het Onderwijs heeft een brochure voor scholen en besturen geschreven om hen te informeren over de achtergronden en de bestrijding van de achterstanden, en ter voorbereiding op de referentieniveaus. Er wordt ook ingegaan op de invulling van het toezicht op deze beide thema’s. Op deze manier wil de inspectie duidelijkheid verschaffen over wat scholen te doen staat en wat zij van de inspectie kunnen verwachten. Deze brochure is aan alle vo-schoolbesturen en.. lees meer
 

Schoolscan 'Geslaagd met dyslexie en dyscalculie'

maandag 7 mei 2012
Wat kunnen scholen doen om leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring goed voor te bereiden op het schoolexamen en het centraal examen? APS, CPS en KPC Groep hebben voor scholen een instrument, de schoolscan, ontwikkeld waarmee scholen kunnen vaststellen of zij voldoende ondernemen om hun leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring voor te bereiden op de aangescherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs. Gebruik van de schoolscan is voor scholen gr.. lees meer